VEDTÆGTERLaugets navn og hjemsted
§ 1.
Laugets navn: Skagen Antennelaug.
Laugets hjemsted: Skagen.

Laugets formål
§ 2.
Laugets formål er at tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg for at forsyne medlemmerne med radio- og fjernsynssignaler, internet, telefoni samt alternative tjenester.
Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.
Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.
Foreningen skal sikre alsidighed ved kanalvalg.
Valg af radio- og fjernsynssignaler, internet, telefoni samt alternative tjenester kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen.

Forsyningsområde og medlemskreds
§ 3.
Laugets aktiviteter kan omfatte hele Danmark. Udbygningens etaper fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensynstagen til, hvad der såvel i teknisk som i økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt.
Enhver ejer/lejer af fast ejendom – herunder bygning på lejet grund – indenfor antennelaugets forsyningsområde er berettiget til at blive medlem af lauget, mod at ejer/lejer forpligter sig til at betale dels et kontingent, dels en tilslutningsafgift, hvilken skal indbetales ved påkrav.

Kapital og drift
§ 4.
De til gennemførelse af laugets formål nødvendige indtægter tilvejebringes ved at medlemmerne dels betaler en engangstilslutningsafgift pr. ejendom og dels et løbende kontingent. Lauget kan endvidere optage lån, der dog skal afdrages over en periode på ikke over 10 år.
Tilslutningsafgiften fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensynstagen til omkostningerne ved etablering af antenneanlæg. For ejendomme med mere end én lejlighed kan bestyrelsen efter ensartede principper fastsætte et rabatsystem. Kontingentet fastsættes ligeledes til enhver tid af bestyrelsen. Kontingentet skal dels dække laugets direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse m. v. dels give mulighed for en konsolidering af lauget.
I forbindelse med modernisering og større vedligeholdelsesarbejder kan der opkræves et ekstraordinært kontingent. Dette kontingent kan alene opkræves efter forudgående vedtagelse ved urafstemning blandt de tilsluttede medlemmer. Ved afstemningen gælder simpelt stemmeflertal (flertal af de afgivne stemmer).

Hæftelse
§ 5.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser.
Medlemmerne er alene hver især forpligtede til at indbetale dels den fulde tilslutningsafgift, jfr. paragraf 3, dels det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Det påhviler, til enhver tid, det enkelte medlem, at holde Skagen Antennelaugs kontor informeret om, hvor medlemmet ønsker sin kontingentopkrævning tilsendt / leveret.
Hvis Skagen Antennelaugs kontor ikke har fået anden information, vil kontingentopkrævningen blive tilsendt installationsadressen.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid kontingentopkrævnings mulighederne.

Udtræden af lauget
§ 6.
Ethvert medlem er berettiget til skriftligt med et halvt års forudgående varsel at udtræde af lauget. Et udtrædende medlem skal betale kontingent, der forfalder til betaling før udtrædelsesdagen. Et udtrædende medlem har ikke krav på udbetaling af nogen del af laugets eventuelle formue.

Fraflytning
§ 7.
Ved fraflytning af ejendom, herunder lejlighed, skal medlemmet betale eventuelle restancer samt øvrige forpligtelser overfor lauget.
Ny ejer kan ved at underskrive overtagelseserklæring, tiltrådt af den tidligere ejer, indtræde i det tidligere medlems rettigheder og forpligtelser overfor lauget. Ønsker et medlem ved fraflytning af en ejendom, herunder lejlighed, at beholde sit medlemskab, kan dette flyttes med til en ny bolig indenfor kabeldækket område. Alle udgifter i forbindelse med tilslutning til hovedkabel afholdes af medlemmet. Ved fraflytning betales et gebyr, såfremt lauget har udgifter i forbindelse med flytningen.

Eksklusion
§ 8.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance eller som følge af, at medlemmet holder sine modtagerapparater og husinstallationer udover 1. stikdåse i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af fællesantenneanlægget efter bestyrelsens skøn generes.
Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale og berettiger ikke til udbetaling af noget beløb.

Restance
§ 9.
I tilfælde af manglende rettidig kontingentbetaling er lauget berettiget til, at afbryde ejendommens forbindelse med laugets anlæg. Genoprettelse af tilslutningen kan gøres betinget af medlemmets betaling af alle forfaldne ydelser til lauget med pårørende renter, de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat gebyr.

Generalforsamlingen
§ 10.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Laugets generalforsamling afholdes i Skagen. Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Alle generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

§ 11.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 12.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

§ 13.
På generalforsamlingen kan afstemning og beslutning kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor der ikke specielt er gjort afvigelser i denne vedtægt.
Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når et medlem forlanger det.
Til ændring af disse vedtægter eller til beslutning om laugets opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og desuden at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer under hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer. Hver fremmødte medlem kan maximalt afgive 1 stemme ved fuldmagt.
Lauget kan ikke opløses ved generalforsamlingsbeslutning, før lån, som lauget har optaget, er fuldt indfriet.

§ 14.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen
§ 15.
Lauget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Heraf vælges på laugets generalforsamling formand og 3 medlemmer.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer, herunder formand, vælges for 2 år, og der afgår hvert år 2 medlemmer efter tur.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til at tiltræde bestyrelsen i tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems afgang.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.
Ved afstemninger i bestyrelsen, med stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Tegning
§ 16.
Lauget tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. Laugets bestyrelse kan optage lån, som er nødvendig til gennemførelse af laugets formål.
Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den lauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller laugets bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskab og revision
§ 17.
Laugets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen samt forsynes med revisors påtegning.

§ 18.
Revision af laugets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 19.
Årsregnskabet skal opgøres, således som regnskabsskik tilsiger, og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav til enhver tid.
Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne.

Opløsning eller fusion
§ 20.
Såfremt laugets opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks og laugets ledelse overtages af én eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer. Likvidatorerne skal overfor en afsluttende generalforsamling aflægge endeligt regnskab over likvidationens forløb. Et eventuelt likvidationsoverskud skal skænkes til et eller flere anerkendelsesværdige formål, primært i Skagen by, idet den afsluttende generalforsamling med simpelt stemmeflertal fordeler overskuddet.

§ 21.
Med den majoritet, der kræves til laugets opløsning, kan generalforsamlingen, eventuelt 2 generalforsamlinger, vedtage at lauget sammensluttes med en anden forening, selskab eller lignende, således at den nye forening, selskab eller lignende overtager samtlige laugets aktiver og passiver og indtræder i alle rettigheder og forpligtelser, hvorefter lauget uden yderligere likvidation er opløst.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den 12-10-2021 og 24-11-2021.

Bestyrelsen